0 આઇટમ્સ
પેજમાં પસંદ કરો

મારી નજીકનું ગિયર, ચાઇનામાં બનાવેલું - રિપ્લેસમેન્ટ ભાગો - અજમેર ઇન્ડિયા કપ્લિંગ ગિકલ સિરીઝમાં ટોચની ગુણવત્તા સાથે

Gear near me made in China - replacement parts - in Ajmer India Coupling Giicl Series with top quality

We – EPG Team the bigge EPT gearbox & motors , vee pulleys, timing pulleys, couplings and gears manufacturing facility in China with 5 diverse branches. For far more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828

Curved tooth equipment coupling series coupling outer tooth can be optimistic and adverse assembly to get the 3 diverse axial length, convenient for buyer use
to mend the tooth crest, help to increase the meshing overall performance, get rid of the load of tooth suggestion, but also reduce the gap and radial hole and boost the transmission balance.
The very same technical specs components is interchangeable , to optimize the generation and use
EPT coupling with particular surface area treatment method or coating safety, to increase its corrosion resistance
In order to make sure the mo EPT basic assembly and disassembly, Fasteners galvanized function, in buy to avert the corrosion and not able to tear open outfit
EPT coupling products comple tel: +86~thirteen 0571 88828y manufactured by on their own, to totally guarantee the good quality and shipping time, the highe EPT solution integrity and the mo EPT gain of the cost

 

માપ ટોર્ક મેક્સ બોર Dimesion in mm ફેટ ગ્રીસ
Nm RPM મહત્તમ મીન A B C D F H J M હોલ KG KG
G2001 710 7000 પચાસ તેર 115 89 તેતાલીસ ઓગણ સિતેર 84 ચૌદ 39 51 ત્રણ ચાર.6 .04
G2002 1800 6500 પાસંઠ 20 149 102 49 86 એક શૂન્ય પાંચ 19 અડતાલીસ 61 ત્રણ નવ .1 .07
G2003 4000 6300 સિત્તેર 26 178 127 62 એક શૂન્ય પાંચ 127 19 59 સિત્તેર 3 16 .113
G2004 7500 4000 અઠ્ઠાણું 32 213 159 77 131 એકસો પંચાવન 21.8 બોતેર 92 5 ત્રીસ .22
G2005 15000 3800 111 39 240 188 91 152 એકસો એંસી 21.8 ચોૈસી 107 પાંચ ચુમ્માલીસ .36
G2006 20000 3350 134 એકાવન 280 219 106 178 211 28.4 98 સો સો ત્રીસ 6 69 .55
G2007 30000 2500 160 ચોસઠ 318 247 121 210 245 28.four 111 એક સો ચાલીસ પાંચ 98 .નાઇન
G2008 42000 2100 183 સિત્તેર 346 278 એકસો ત્રીસ પાંચ 235 274 28.4 123 166 આઠ 140 1
G2009 50000 2000 બે સો 89 389 314 153 254 206 38. એક 141 183 આઠ બે સો 1. સિત્તેર
G2571 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 38. એક 158 204 આઠ 355 બે
G2011 90000 1750 244 સો અને પંદર 457 384 188 305 366 25.4 169 229 8 310 2. અighાર
G2012 112000 1650 264 120 497 424 207 321 396 28.4 175 247 10 498 3.સીવન
G2013 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.4 196 267 દસ 608 4.35
G2014 250000 1300 321 135 580 496 241 430 522 35 210 301 12 799 પાંચ.9
G2015 355000 1200 365 એક સો ચાલીસ પાંચ 644 534 260 490 582 35 230 330 12 1176 eight.three
G2016 500000 1050 401 155 726 574 278 540 654 42 245 358 સોળ 1698 ten.nine
G2017 560000 950 454 165 775 616 299 580 695 42 258 389 સોળ 1959 તેર.ઈઈટ

માપ ટોર્ક મેક્સ બોર Dimesion in mm શરીર નુ વજન ગ્રીસ
Nm RPM મહત્તમ મીન A B C D F H J L M Q હોલ KG KG
G2101 710 7000 પચાસ તેર સો પંદર 89 તેતાલીસ 69 84 ચૌદ 39 38  51 38.9844 ત્રણ ચાર.6 .03
G2102 1800 6500 પાસંઠ 20 149 102 ઓગણપચાસ 86 એક સો અને પાંચ 19 48 48  એકસઠ 48.9804 3 નવ .1 .06
G2103 4000 6300 સિત્તેર 26 178 127 બાસ્તો એક સો અને પાંચ 127 19 બાવન 61  સિત્તેર 61.9752 3 16 .09
G2104 7500 4000 અઠ્ઠાણું 32 213 159 સિત્તેર 131 એકસો પંચાવન 21.8 બોતેર 75  બાણું સિત્તેર છ પાંચ 28 . અ .ાર
G2105 15000 3800 111 39 240 188 નેવું 152 એકસો એંસી 21.8 ચોૈસી 89  107 91.8554 5 ચાલીસ .29
G2106 20000 3350 134 એકાવન 280 219 106 178 211 28.4 અઠ્ઠાણું 104  130 106.9964 69 .સલામત
G2107 30000 2500 160 ચોસઠ 318 247 121 210 245 28.4 111 119  એક સો ચાલીસ પાંચ 122.1374 6 103 .78
G2108 42000 2100 183 સિત્તેર 346 278 135 235 274 28.four 123 132  166 136.269 આઠ એક સો ચાલીસ પાંચ .બ્યાશી
G2109 50000 2000 બે સો 89 389 314 153 254 206 38.1 141 150  183 one hundred fifty five.9376 આઠ 207 1.42
G2110 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 38.1 158 165  204 171.2256 આઠ 378 1.85
G2111 90000 1750 244 115 457 384 188 305 366 પચીસ 169 184  229 191.6096 8 335 બે
G2112 112000 1650 264 એક સો વીસ 497 424 207 321 396 28.4 એકસો સિત્તેર 203  247 210.9744 10 524 two.ninety seven
G2113 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.four 196 216  267 226.38 દસ 745 3.88
G2114 250000 1300 321 સો ત્રીસ પાંચ 580 496 241 430 522 35 210 236  301 247.989 બાર 974 4. પંચ્યાશી
G2115 355000 1200 365 145 644 534 260 490 582 35 230 255  330 267.54 12 1465 7.6
G2116 500000 1050 401 એકસો પંચાવન 726 574 278 540 654 42 245 272  358 288.7864 16 1985 9. બે
G2117 560000 950 454 165 775 616 299 580 695 બે ચાલીસ 258 293  389 310.6012 16 2214 10.ફાઇવ

 

SIZE NOMINAL મેક્સ પરિભ્રમણ GENERAL DIMENSIONS ફેટ ફેટ Moment of ગ્રીસ
ટોર્ક ટોર્ક પ્રતિબંધિત કરો In mm મેક્સ મીન જડતા ફેટ
Nm Nm one/ min A D B બોર C ગેપ M Kg Kg J (Kgm2 Kg
G2501 500  1.000  12.000  56  36  47  આઠ-22 30  57  , 88 ,seventy three , 0003 , 01
G2502 650  એક .300  10.500  70  48  56  દસ -32 40  71  1,eighty એક, 34 , 001 , 015
G2503 750  1.500  નવ .500  80  56  68  ચૌદ -38 45  84  2,seventy one 2,02 , 002 , 571
G2504 1.150  બે  9.000  96  68  74  અteenાર-50 55  91  4,68 three,twenty , 005 , 04
G2505 2.150  ચાર.300  સાત .000  112  80  85  20-પચાસ આઠ 70  108  7,84 5,28 , 011 , 05
G2506 ચાર.200  આઠ .400  પાંચ.600  140  101  106  બાવીસ 80  130  ચૌદ, 88 nine,sixty five , 033 , 05
G2507 સાત .200  ચૌદ.૨400  ચાર.700  164  124  116  twenty five-ninety five 95  145  24,41 14,fifty one , 073 , 06
G2508 11.700  23.400  ચાર.200  185  143  120  thirty-one hundred and five 105  150  34,ten વીસ, 84 , 128 , 10
G2509 સત્તર .200  34.400  3.600  215  170  130  35-one hundred thirty 120  165  53,56 29,seventy one , 270 , 12
G2510 27.500  પંચાવન .000  3.150  255  205  150  forty five-one hundred fifty 135  10  195  eighty five,52 51,29 , 622 , 15
G2511 38.000  સિત્તેર છ  2.860  280  216  170  55-one hundred sixty five 150  10  215  109,sixty six sixty four,70 , 963 , 35
G2512 51.200  102.400  બે  317  250  190  sixty-a hundred ninety 170  10  245  163,18 ninety four,56 1835 , 45
G2513 67.300  134.600  બે  345  275  210  70-210 185  12  275  213,28 122,32 2873 ,five
G2514 88.000  176.000  2.200  374  300  226  100-230 200  12  295  260,seventy six 152,57 4263 ,8
G2515 134.500  269.000  2.000  414  340  266  a hundred and fifteen-260 230  12  355  374,87 217,46 7659 એક, 5
G2516 one hundred eighty.000  360.000  1.800  465  370  275  a hundred and forty-280 250  16  345  446 355 eleven,12 three,five
G2517 250.000  500.000  એક .600  505  410  295  a hundred and sixty-310 270  16  375  558 441 16,21 three,nine
G2518 320.000  640.000  એક .500  548  450  315  એકસો એંસી -345 290  16  400  712 557 પચ્ચિસ ચાર, 8
G2519 400.000  800.000  1.400  588  490  350  210-370 325  20  450  906 720 37,5 6,
G2520 510.000  1.571.000 1.300  640  520  370  230-390 345  20  480  1.1 889 53,25 આઠ, 8
G2521 660.000  એક .320.000 1.200  690  560  390  250-420 365  20  510  એક .36 1.104 77,five nine,five
G2522 780.000  એક .560.000 એક .100  730  600  430  275-460 400  20  560  1.715 1.38 114 અગિયાર
G2523 1.000.000 બે એક .050  780  650  440  300-500 410  25  570  એક .958 1.554 146 twelve,five
G2524 one.two hundred.000 2.four hundred.000 950.000  850  710  460  325-550 430  25  600  બે 1.942 218 સત્તર
G2525 એક .600.000 3.200.000 900.000  910  760  500  350-590 470  25  660  ત્રણ.05 બે 308 22
G2526 એક .800.000 3.600.000 850.000  970  810  530  375-620 500  30  700  ત્રણ.72 2.969 430 24
G2527 1.900.000 ત્રણ.800.000 800.000  840  550  ચારસો-650 520  30  730  4.16 3.318 532 ત્રીસ
G2528 બે 4.two hundred.000 750.000  890  574  425-680 540  30  755  4.72 ત્રણ.782 668 38
G2529 બે 5.200.000 seven-hundred.000  950  604  450-730 570  30  800  પાંચ.73 4.569 922 42
G2530 3.800.000 સાત .600.000 660.000  634  475-800 600  30  850  seven.fifty two 5.987 1.455 પચાસ

Something need to have please view our net website For much more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828 The use of unique tools manufacturer’s (OEM) element numbers or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating item use and compatibility. Our business and the shown substitute components contained herein are not sponsored, accredited, or produced by the OEM.

Gear near me made in China - replacement parts - in Ajmer India Coupling Giicl Series with top quality

Gear near me made in China - replacement parts - in Ajmer India Coupling Giicl Series with top quality

Gear near me made in China - replacement parts - in Ajmer India Coupling Giicl Series with top quality

વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરો → https://www.ever-power.net/contact-us/

કોઈપણ માહિતી પૂછવા માટે તમારું હંમેશા સ્વાગત છે! અમારો સંપર્ક કરવા માટે મફત લાગે કૃપા કરીને!

ક્વોટની વિનંતી કરો

જો તમારી પાસે કોઈ વિનંતી છે, તો કૃપા કરીને આ ફોર્મ ભરો અને અમે તમને 24 કલાકમાં જવાબ આપીશું.


ઉત્પાદન શ્રેણીઓ

સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે

1. સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. બ્રાસ: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. બ્રોન્ઝ: C51000, C52100, C54400, વગેરે
5. આયર્ન: 1213, 12L14,1215
6. એલ્યુમિનિયમ: એલક્સNUM, એએક્સએક્સએક્સ
7. તમારી વિનંતી અનુસાર OEM

સપાટીની સારવાર

એનનીલિંગ, પ્રાકૃતિક કેનોલાઇઝેશન, હીટ ટ્રીટમેન્ટ, પોલિશિંગ, નિકલ પ્લેટિંગ, ક્રોમ પ્લેટિંગ, ઝિંક પ્લેટિંગ, પીળો પેસિવીઝેશન, ગોલ્ડ પેસિવીઝેશન, સાટિન, બ્લેક સપાટી પેઇન્ટેડ વગેરે.

પ્રોસેસિંગ મેથોડ

સીએનસી મશીનિંગ, પંચ, ટર્નિંગ, મિલિંગ, ડ્રિલિંગ, ગ્રાઇન્ડીંગ, બ્રોચીંગ, વેલ્ડીંગ અને એસેમ્બલી

ક્યૂસી અને પ્રમાણપત્ર

તકનીકી લોકો ઉત્પાદનમાં સ્વ-તપાસ કરે છે, વ્યાવસાયિક ગુણવત્તા નિરીક્ષક દ્વારા પેકેજ પહેલાં અંતિમ તપાસ કરવામાં આવે છે

ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

પેકેજ અને મુખ્ય સમય

કદ: રેખાંકનો

લાકડાના કેસ / કન્ટેઈનર અને પalલેટ, અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ સ્પષ્ટીકરણો મુજબ.

15-25days ના નમૂનાઓ. 30-45 દિવસનો cialફિશિયન ઓર્ડર

Pinterest પર તે પિન

આ શેર કરો